Ajándék Üzletház

Pénznemek : HUF
   
  
0
Keresztnév mező kitöltése kötelező!
Vezeték név mező kitöltése kötelező!
Nem szabványos e-mail cím!
Email cím mező kitöltése kötelező!
Az e-mail cím már foglalt!
Jelszó mező kitöltése kötelező!
Érvényes jelszót kell megadni!
6 vagy több karakter kell a jelszónak!
16 vagy kevesebb karaktert kell megadni!
A két jelszó mező tartalma nem egyezik!
A vásárlási feltételek még nincsenek elfogadva!
Kérem az adatkezelési szabályainkat ismerje meg és fogadja el!
Ismeretlen hiba!
Sajnos valamelyik azonosító nem stimmel!
Nincs megerősítve a regisztrációja.
Az adminnak is meg kell erősítenie a regisztrációt!
Az adminisztrátor átmenetileg letiltotta a bejelentkezési lehetőségét!

Az adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
1.FŐ FOGALMAK
1.1 Webáruház üzemeltető = Örsi Zoltán E.V., székhely: 9700 Szombathely Szelestey u.12., adószám: 62984566-1-38, e-mail: ajandekuzlethaz@gmail.com, telefon: +3630/4789110.
A Webáruház üzemeltető, Magyarországon törvényesen bejegyzett vállalkozás, mely elektronikus kereskedelemmel foglalkozik
1.2 Honlap = a fenti e-mail címen elérhető, a Webáruház üzemeltető által fenntartott és üzemeltetett honlap.
1.3 Webáruház = a Webáruház üzemeltető által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.
1.4 Felhasználók = a Honlapolvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, a Webáruház üzemeltető által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz vagy a Webáruház üzemeltető ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ?Munkatárs?), illetve bármely, az Ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárssal, akár a Webáruház üzemeltető által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: ?Kimenő hívás?), akár a felhasználó által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: ?Bejövő hívás?) útján kapcsolatba kerül vagy kapcsolatba lép (a továbbiakban együttesen: ?Felhasználás?).
1.5 Ügyfelek = a Webáruház üzemeltető-vel bármilyen termék tárgyában, a Webáruházban vagy a Webáruház üzemeltető általános szerződési feltételeiben foglalt más módon megkötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés (a továbbiakban együttesen: ?Szerződések?) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.
1.6 AT a jelen adatvédelmi tájékoztató és annak mindenkori, hatályos változata.
1.7 Adat, vagy Személyes adat = a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
1.8 Egyéb adat = a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
1.9 Közérdekű adat = az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat.
1.10 Különleges adat = minden olyan adat, amely nem Személyes adat, és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül.
1.11 Kötelező adat = minden, a Webáruház üzemeltető által kért, a Honlap egyes funkcióinak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adat, így különösen a vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím, telefonszám.
1.12 Adatkezelés = adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása.
1.13 Adatkezelő = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.
1.14 Adatfeldolgozás = az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.
1.15 Adatfeldolgozó = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi.
1.16 Adattörlés = az Adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása nem lehetséges.
1.17 Adatzárolás = az Adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleg és vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
1.18 Adattovábbítás = az Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.
1.19 Nyilvánosságra hozatal = az Adat bármely harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.
1.20 Hozzájárulás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen AT Honlapon történő közzététele és az AT módosításának a jelen AT 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése.
1.21 Tiltakozás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának kifejezett és egyértelmű kinyilvánítása, amelyben az Adatkezeléssel szemben kifogást emel, az Adatkezelés megszüntetését vagy az Adatkezeléssel érintett Adatainak törlését kéri.
1.22 NAIH határozat = a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: ?NAIH?).
1.23 Hírlevél = a Webáruház üzemeltető által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus formában, így különösen e-mail útján kiküldött és a Webáruház üzemeltető által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag.
1.24 Info tv. = az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
1.25 ÁSZF = a Webáruház üzemeltető mindenkor hatályos általános szerződési feltételei, amely elérhető a honlapon.
1.26 Külső honlap = Az ÁSZF 4.7 pontjában meghatározott fogalom.

2. AZ AT HATÁLYA, AZ AT RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSA
2.1 A jelen AT a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (a továbbiakban: ?Adatkezelés?) vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az Infotv. rendelkezései alapján a jelen AT hatálya nem terjed ki a jogi személy és egyéb, nem természetes személyjogalany Felhasználóval vagy Vásárlóval kapcsolatba hozható adatokra. A jelen AT hatálya az Egyéb adatok kezelésére nem terjed ki. A Webáruház üzemeltető a Felhasználók és a Vásárlók a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó Adatot, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a bűnügyi Adatot nem gyűjt és nem kezel.
2.2 Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen AT célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen AT a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen AT a Honlapon történő közzétételének napja. Az AT rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.
2.3 A Webáruház üzemeltető fenntartja magának a jogot az AT módosítására. A Webáruház üzemeltető biztosítja, hogy a hatályos AT a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az AT-nak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos AT rendelkezései az irányadóak. Az AT módosítása esetén a Webáruház üzemeltető köteles jól látható módon jelölni az AT szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.
2.4 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen AT rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az AT szabályait elolvasták, megértették és elfogadták.

3.AZ ADATKEZELÉS ELVE
3.1 Az Adatkezelés biztonsága: A Webáruház üzemeltető az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Webáruház üzemeltető az Adatokat nem hozza nyilvánossága, és gondoskodik arról, hogy Adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek. A Webáruház üzemeltető megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen AT-ben kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag a Webáruház üzemeltető tulajdonosai, vezető tisztségviselői és a Webáruház üzemeltető-vel munkaviszonyban álló munkavállalói ?vagy külön szerződéses kikötés esetén ? megbízottja vagy (al)vállalkozója jogosult. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(z al)vállalkozási szerződésben a Webáruház üzemeltető-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen AT-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre.
3.2 Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor.
A Webáruház üzemeltető Adatot csak a Felhasználó, illetve Ügyfél önkéntes megadásával kezel. A Webáruház üzemeltető az általa kezelt Adatokat - a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével, vagy a jelen AT-ben foglalt esetekben továbbítja. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Webáruház üzemeltető minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.
3.3 Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat. A Webáruház üzemeltető által a Felhasználótól, illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.
3.4 Az Adatkezelés célja: az Adatkezeléscélja, hogy a Webáruház üzemeltető a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, valamint nyereményjátékokról tájékoztatást küldjön, továbbá ellenőrizze a Webáruház üzemeltető által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát. A Webáruház üzemeltető bizonyos Adatokat a Felhasználók, az Ügyfelek és a honlap védelmében használ fel.
3.5 Az Adatok tárolása: A Webáruház üzemeltető megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.
3.6 A Felhasználó illetve Ügyfél tájékoztatása: A Webáruház üzemeltető a Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a saját Adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltető harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek ? az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve ? más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.
3.7 Szabad adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltető jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.
3.8 Adatkezelés alól kizárt adatok: a Webáruház üzemeltető Közérdekű adatot és Különleges adatot a Felhasználóktól illetve az Ügyfelektől nem kér és nem kezel.
4. ADATKEZELÉS ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK
4.1 A Webáruház üzemeltető a Felhasználókról és az Ügyfelekről a jelen AT-ben meghatározottakon kívül semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt.
4.2 A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap statisztikai célból rögzíti a Felhasználó és az Ügyfél IP címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint az Ügyfél és a Felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A jelen pontban foglalt Adatok naplózásáta Honlap automatikusan végzi el, és 1 évig tárolja.
4.3 A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten elfogadja, hogy a Felhasználók illetve az Ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó illetve Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A süti a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A sütiket a Felhasználó illetve Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy a Webáruház üzemeltető ún. rövid időtartamú sütiket (= session cookies) és hosszú időtartamú sütiket (= long term cookies) használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az Ügyfél / Felhasználó használja a Honlapot, azt követően törlődnek. A rövid időtartamú sütik alkalmazásával történő adatkezelés célja, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A hosszú időtartamú sütik célja, hogy a Webáruház üzemeltető a Honlap elérése során jobb felhasználói élményt nyújtson a Felhasználónak és az Ügyfélnek. A sütik tárolási ideje a Felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ.
A Felhasználó és az Ügyfél az internetböngészőben beállíthatják, hogy böngészőjük mely sütiket fogadjon, és mely sütiket utasítson el. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy az internetböngészők beállításainak lehetőségei egymástól eltérhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy valamennyi süti elfogadásának tiltása esetében a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói nem, vagy nem megfelelő módon működhetnek.
A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy a Webáruház üzemeltető funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használ konverziós sütiket (= conversional cookies), melyek lehetővé teszik az egyes értékesítési csatornáink elemzését; követő sütiket (= tracking cookies), melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb csatornaelemzést tesznek lehetővé; vásárlási szokásokat követő sütiket (= remarketing cookies), amelyek alapján a Felhasználó / Ügyfél személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap; analitikus sütiket (= analytical cookies), amelyek a Felhasználó / Ügyfél honlaphasználati szokásait követik; valamint nélkülözhetetlen sütiket (= inevitable cookies), amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot.
4.4 A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltető a különböző szolgáltatások kódjait használhatja, melyek sütiket helyez(het)nek el a Felhasználó és az Ügyfél számítógépén. A Webáruház üzemeltető így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Google Adwords remarketing követő kódját, amelynek célja, hogy a Webáruház üzemeltető a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy a Webáruház üzemeltető a Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Google Analyticskódját, amelynek célja, hogy a Webáruház üzemeltető a Honlappal kapcsolatos látogatottsági statisztikát gyűjtsön.
4.5 A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói, nyereményjátékok stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím. A Felhasználó az Adatkezeléshez való Hozzájárulását a Felhasználással automatikusan megadja a Webáruház üzemeltető, mint Adatkezelő részére. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A Kötelező adatok kezelésének a célja, hogy a Webáruház üzemeltető a megrendeléseket azonosítsa, visszaigazolja és azokat teljesítse, a megrendelés ellenértékét kiszámlázza és az Ügyféllel kapcsolatot tartson. A jelen pontban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni a Szerződés a Honlapon kívül történő, és a Webáruház üzemeltető ÁSZF-jének 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 és 4.7 pontjaiban meghatározott módon történő megkötése (a továbbiakban: ?Honlapon kívüli rendelés?) esetében. A Honlapon kívüli rendelés az ÁSZF 4.7 pontjában meghatározott esetében a jelen AT hatálya nem terjed ki a Felhasználó vagy az Ügyfél Külső honlapon megadott adatainak kezelésére. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltető a Külső honlapon megadott Adatait nem kezeli, és ezen Adatok vonatkozásában a Webáruház üzemeltető nem minősül adatkezelőnek.
4.6 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles a Webáruház üzemeltető által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét megadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés megkötése, vagy annak bármilyen okból történő elmaradása esetében a Webáruház üzemeltető az Ügyfél kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig az általa megadott Személyes adatokat marketing-és statisztikai célokra jogosult felhasználni. Így az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott e-mail címe vagy más Adata alapján a Webáruház üzemeltető más, olyan internetes felületeken is megjeleníthet a Webáruház üzemeltető által az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, amely internetes felületeken az Ügyfél ugyanazt az e-mail címét vagy más Adatát használja, mint amit a Szerződés megkötésekor a Webáruház üzemeltető részére megadott. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott telefonszámára a Webáruház üzemeltető sms-ben a Webáruház üzemeltető által az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, és egyéb, a Webáruház üzemeltető működésével összefüggő körülményekről szóló üzeneteket küldhet. A jelen pontban meghatározott adatkezelés célja a Webáruház üzemeltető Termékeinek és szolgáltatásaina knépszerűsítése, valamintaz Ügyfél a Webáruház üzemeltető működésével összefüggő körülmények változásáról történő tájékoztatása.
4.7 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltető a Felhasználó által megadott Adatok közül a névre, címre, szállítási címre és telefonszámra vonatkozó Adatokat a megrendelés teljesítése céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbíthatja: XXXX Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (székhely: 0000 Település, utca 2.; cégjegyzékszám: xxxxxxxxxxxx; adószám: xxxxxxxx).
4.8 Regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a Felhasználó a regisztrációját bármikor módosíthatja vagy törölheti a Honlap Saját fiók szekciójában. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlése nem jelenti a regisztráció során megadott Adatok törlését amennyiben érvényes rendelése van, ezért az Adatokat a Webáruház üzemeltető a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai-és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja. A regisztráció során megadott Adatok törlésére a jelen AT 4.13 pontjában foglaltak az irányadók.
4.9 A Felhasználónak és az Ügyfélnek lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. A Webáruház üzemeltető a Hírlevelet elektronikusan e-mail küldheti el a Felhasználónak. A Felhasználó és az Ügyfél a Hírlevélre történő feliratkozását követően a Webáruház üzemeltető a Hírlevelet mind e-mail, mind SMS formájában egyaránt jogosult kiküldeni. A Felhasználés az Ügyfél az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a Felhasználó a Webáruház üzemeltető által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét adja meg. A Felhasználó a Hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja a holnap Saját fiók szekciójában, illetve mind az e-mailben, mind az SMS-ben küldött Hírlevélről a Webáruház üzemeltető-nek küldött e-maillel iratkozhat le. A Felhasználó és az Ügyfél az e-mailben, illetve az SMS-ben küldött Hírlevélről külön-külön is leiratkozhat. Az SMS Hírlevélről történő leiratkozás módjáról a Webáruház üzemeltető az SMS-ben kiküldött Hírlevélben is tájékoztatja a Felhasználót és az Ügyfelet. Az SMS Hírlevélről SMS-ben leiratkozni nem lehet. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Webáruház üzemeltető a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai-és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.
4.10 A Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy a Webáruház üzemeltető jogosult minden Kimenő és Bejövő hívást fogyasztóvédelmi célból rögzíteni. A Webáruház üzemeltető a kimenő és bejövő hívásról rögzített hangfelvételt 1 évig őrzi meg. A Felhasználók és az Ügyfelek tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy a Kimenő és Bejövő hívások megkezdésével hozzájárulnak ezen hangfelvételek rögzítéséhez és a jelen AT?ban foglaltak szerinti kezeléséhez. A Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Webáruház üzemeltető a rögzített telefonhívásokat az érintett Felhasználóval vagy Ügyféllel szemben fennálló jogvitájában bármely bíróság vagy hatóság előtt bizonyítékként felhasználhatja.
4.11 A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve -a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével -
törlését. A Webáruház üzemeltető a Felhasználó illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói-illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruház üzemeltető az Info tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott okból megtagadhatja. A tájékoztatás megtagadása esetén a Webáruház üzemeltető írásban közli az érintett Felhasználóval illetve Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó vagy az Ügyfél jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat.
4.12 A Webáruház üzemeltető a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adatok valóságtartalmát nem ellenőrzi, és az Adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozik felelősséggel. Az Adatot a Webáruház üzemeltető helyesbíti, ha az ezt a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri. Ha a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Adat a Webáruház üzemeltető rendelkezésére áll, az Adatot a Webáruház üzemeltető helyesbíti.
4.13 Az Adatot a Webáruház üzemeltető törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri, az adatkezeléscélja megszűnt, illetve ha az Adat törlését a bíróság vagy a NAIH elrendelte. A Webáruház üzemeltető az Adatot a Felhasználó illetve az Ügyfél törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő 5, azaz öt munkanapon belül törli. Törlés helyett a Webáruház üzemeltető zárolja az Adatot, ha a Felhasználó, illetve az Ügyfél ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapjánfeltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Adatot a Webáruház üzemeltető kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely az Adat törlését kizárta. Az Adat törléséről vagy zárolásáról a Webáruház üzemeltető az érintett Felhasználót illetve Ügyfelet tájékoztatja, kivéve, ha ennek elmaradása az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
4.14 Ha a Webáruház üzemeltető az érintett Felhasználó illetve Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25, azaz huszonöt napon belül írásban vagy az érintett Felhasználó illetve Ügyfél hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó vagy Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét az Internet Mall Hungary Kft. nem teljesíti, jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat.
4.15 A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tiltakozhat az Adatainak reklám célból történő kezelése ellen. A Webáruház üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15, azaz tizenöt napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Webáruház üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az Adatokat zárolja.
4.16 A Webáruház üzemeltető a Felhasználók és az Ügyfelek tájékoztatása vagy kényelme szempontjából, a Honlapon linkeket helyezhet el, melyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. A Webáruház üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen AT hatálya alá. A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek a Webáruház üzemeltető birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért a Webáruház üzemeltető felelősséget nem vállal.
5.JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
5.1 A jelen AT a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az Info tv., a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi
VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire. A jelen AT-ben nem szabályozott kérdésekre a jelen pontban hivatkozott jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
6.VEGYES RENDELKEZÉSEK
6.1 A jelen AT értelmezésére a magyar jog az irányadó.
6.2 A jelen AT bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az AT többi részének érvényességét nem érinti.
6.3 A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy esetleges adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu
6.4 Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és a Webáruház üzemeltető között az Adatkezeléssel vagy a jelen AT-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
A jelen AT kelte és hatálybalépésének napja: 2019. április 18.napja